Oprichten van een BIZ

Een BIZ oprichten is nog niet zo simpel. Het initiatief ligt -als het goed is- bij de ondernemers (meestal ondernemersvereniging of bedrijfsparkmanagement), maar de gemeente moet zich bereid hebben getoond mee te willen meewerken.

Dat het niet eenvoudig is een BIZ door de stemming te krijgen, bewijst het resutaat in de 1e periode van de draagvlakmetingen: 170 BIZzen: 114 positief en 56 negatief. De resultaten van de periode 2009 - 2011 vindt u in de download van de BIZ-lijst.

Inmiddels is er veel ervaring opgedaan met de oprichting van BIZzen.

Bij de oprichting van een BIZ zijn de volgende stappen aan de orde

1. Ondernemers bepalen in een BIZness-plan:
– samenhangende gebiedsomvang
– zwakke en sterke punten en beleidsdoelen
– geplande activiteiten en kosten
– BIZ-periode (1 - 5 jaar)
– definitie van bijdrageplichtigen
– benodigd bedrag en wijze van heffing (vast bedrag of WOZ-gerelateerd e.d.)
Ze houden een proefpeiling vóór de uitvoeringsovereenkomst om de steun te bepalen.
Ze richten een BIZ-vereniging of -stichting op.

2. Gemeente en BIZ-vereniging (of stichting) sluiten samen de uitvoeringsovereenkomst met daarin o.a.:
– BIZ-bijdrage en omslagmethode
– gebiedsafperking
– definitie en lijst van bijdrageplichtigen
– lijst van activiteiten
– wijze van financiële verantwoording door BIZ
– afspraak over gemeentelijke basisdiensten
– evt. afspraak over gemeentelijke inningskosten
De BIZ-organisatie legt zich vast op uitvoering.

3. Gemeenteraad stelt op voordracht van B&W de heffingsverordening vast, waardoor de inning van de BIZ-bijdrage mogelijk wordt.

4. Gemeente organiseert de draagvlakmeting onder bijdrageplichtige ondernemers en/of eigenaren, waarbij voor het instellen van een BIZ een respons nodig is van tenminste 50% geldige stemmen (alleen de vóór- en tegenstemmen) van de stemgerechtigden. Van die 50% moet 2/3 vóór stemmen. Als de bijdrage gekoppeld is aan de WOZ-waarde dan moeten de vóórstemmers ook nog minstens 50% van de vastgoedwaarde vertegenwoordigen. Als eigenaren en gebruikers allebei mee doen dan stemmen ze afzonderlijk en is bij elk van de twee groepen een meerderheid van 50% vereist.

5. Gemeente stelt de verordening in werking, int de BIZ-bijdragen en draagt die in de vorm van een BIZ-subsidie (eventueel minus heffingskosten) over.

6. BIZ-vereniging of -stichting gaat van start

7. De BIZ legt jaarlijkse verantwoording af over beleid en besteding van de middelen aan bijdrageplichtigen en de gemeente.

Doorlooptijd oprichting

Alle bovenstaande stappen achtereengeschakeld komt de doorlooptijd van de oprichting van een gemiddelde BIZ op 30 weken! Die is afhankelijk van de complexiteit van het gebied, de ambities van de ondernemers en de souplesse van de gemeente te verkorten tot ca 23 weken: