Oprichten van een BIZ

Een BIZ oprichten is nog niet zo simpel. Het initiatief ligt -als het goed is- bij de ondernemers (meestal ondernemersvereniging of bedrijfsparkmanagement), maar de gemeente moet zich bereid hebben getoond mee te willen meewerken.

Dat het niet eenvoudig is een BIZ door de stemming te krijgen, bewijst het resultaat in de eerste periode van de draagvlakmetingen: 170 BIZ-zen: 114 positief en 56 negatief. Bovendien werd in meer dan 50 gevallen het proces om tot een BIZ te komen al vóór de stemming stopgezet. Zie het overzicht in de BIZ-lijst 2009/2011.

Inmiddels is er veel ervaring opgedaan met de oprichting van BIZ-zen. Dat neemt niet weg dat het in sommige gevallen ondanks herhaalde pogingen niet wil lukken. Doorzetten wordt echter ook beloond, want in andere gevallen lukt het na een tweede of derde poging wel. Er vallen er ook af, omdat de BIZ na afloop van de termijn niet wordt voortgezet. Daartegenover staan BIZ-zen van het eerste uur die inmiddels hun derde periode ingaan. Er staan nu ruim 340 actieve BIZ-zen op de kaart.

Bij de oprichting van een BIZ zijn de volgende stappen aan de orde

1. Ondernemers bepalen in een BIZness-plan:
– samenhangende gebiedsomvang
– zwakke en sterke punten en beleidsdoelen
– geplande activiteiten en kosten
– BIZ-periode (1 - 5 jaar)
– definitie van bijdrageplichtigen
– benodigd bedrag en wijze van heffing (vast bedrag of WOZ-gerelateerd e.d.)
Ze houden een proefpeiling vóór de uitvoeringsovereenkomst om de steun te bepalen.
Ze richten een BIZ-vereniging of -stichting op.

2. Gemeente en BIZ-vereniging (of stichting) sluiten samen de uitvoeringsovereenkomst met daarin o.a.:
– BIZ-bijdrage en omslagmethode
– gebiedsafperking
– definitie en lijst van bijdrageplichtigen
– lijst van activiteiten
– wijze van financiële verantwoording door BIZ
– afspraak over gemeentelijke basisdiensten
– evt. afspraak over gemeentelijke inningskosten
De BIZ-organisatie legt zich vast op uitvoering.

3. Gemeenteraad stelt op voordracht van B&W de heffingsverordening vast, waardoor de inning van de BIZ-bijdrage mogelijk wordt.

4. Gemeente organiseert de draagvlakmeting onder bijdrageplichtige ondernemers en/of eigenaren, waarbij voor het instellen van een BIZ een respons nodig is van tenminste 50% geldige stemmen (alleen de vóór- en tegenstemmen) van de stemgerechtigden. Van die geldige stemmen moet 2/3 vóór stemmen. Als de bijdrage gekoppeld is aan de WOZ-waarde dan moeten de vóórstemmers ook nog minstens 50% van de vastgoedwaarde vertegenwoordigen. Als eigenaren en gebruikers allebei mee doen dan stemmen ze afzonderlijk en is bij elk van de twee groepen een meerderheid van 50% vereist.

5. Gemeente stelt de verordening in werking, int de BIZ-bijdragen en draagt die in de vorm van een BIZ-subsidie (eventueel minus heffingskosten) over.

6. BIZ-vereniging of -stichting gaat van start

7. De BIZ legt jaarlijkse verantwoording af over beleid en besteding van de middelen aan bijdrageplichtigen en de gemeente.

Doorlooptijd oprichting

Alle bovenstaande stappen achtereengeschakeld komt de doorlooptijd van de oprichting van een gemiddelde BIZ op 36 weken! Die is tot ca. 26-30 weken te verkorten, afhankelijk van de complexiteit van het gebied, de ambities van de ondernemers en de souplesse van de gemeente:

De modellen en voorbeelden zijn te vinden onder Downloads